Sjuksköterskans ledarroll i psykiatrisk slutenvård-en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Sammanfattning Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad. Bakgrund: För ett fungerande teamarbete krävs kommunikation och ett tydligt ledarskap. Inom omvårdnaden, även inom psykiatrin tillfaller arbetsledarrollen sjuksköterskan och vad som tydligt framkommer är att kommunikation och samarbete inte bara beskrivs som delar av sjuksköterskans kärnkompetenser, utan är även avgörande för en patientsäker vård. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk slutenvård upplever sin ledarroll. Metod: Denna semistrukturerade intervjustudie har genomförts på nio sjuksköterskor. Studien omfattar deras syn på sjuksköterskerollen som arbetsledare på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Analysmetoden bygger på innehållsanalys. Resultat: Det framkommer, att ledarskapsrollen kan uppdelas i det goda, det svåra, det nödvändiga ledarskapet och teamet. Diskussion och konklusion: Det framkom att drivande och positiva faktorer såsom tydlighet, erfarenhet, lugn och inklusion av medarbetarna, lyhördhet samt tät och ömsesidig hjälpsamhet i samarbetet bidrog till ett välfungerande ledarskap. Dock framgår också av studien, att samarbetet med kollegorna i det multidisciplinära teamet präglas av ifrågasättande av sjuksköterskans ordinationer, otydlighet, komplexitet och dysfunktionellt samarbete. Ibland krävs det att sjuksköterskan intar en kontrollerande funktion. Sjuksköterskorna efterfrågar behandlingsmallar och en klar rollfördelning i det multidisciplinära teamet inom psykiatrisk slutenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)