Föräldrars upplevelser av samordnade undersökningar i samband med magnetisk resonanstomografiundersökning : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Ett sjukhus i mellersta Sverige utför samordnade undersökningar i samband med när barnet behöver sövas inför en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning. Detta koordineras och bokas av en röntgensjuksköterska som därefter skickar ut en kallelse till patienten. Syfte: Att belysa hur föräldrar upplever att flera olika undersökningar utförs på deras barn i samband med sövning vid MR-undersökning. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer med föräldrarna har skett. Urvalet för studien bestod av åtta föräldrar vars barn blev sövda inför en MR-undersökning där fler andra undersökningar gjordes vid samma tillfälle. Resultat: Informanterna var helt eniga om att de samordnade undersökningarna var något positivt. En viktig aspekt som många av informanterna nämnde var bemötandet från vårdpersonalen vilket majoriteten var nöjda med. Mindre nöjda var några informanter kring informationen angående MR. Slutsats: Generellt är föräldrarna nöjda med samordnade undersökningar. Ett informationsbrev kring hur MR-undersökningen utförs kan skickas med i kallelsen för att förbereda båda barn och föräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)