Specialistofficersutbildningen - en analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Den svenska Försvarsmakten har de senaste åren omorganiserats från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Genom detta har bilden och kraven på officeren förändrats, därtill också officersutbildningen.

År 2007 introducerades Specialistofficersutbildningen och fr.o.m. januari 2009 använder sig Sverige av ett tvåbefälssystem baserat på internationell praxis. De två befälskategorierna benämns specialistofficer och officer med taktisk- operativ inriktning.

Med uppsatsen avsåg författaren analysera framtagandet av specialistofficersutbildningen samt analysera hur tvåbefälssystemet kan komma att påverka Försvarsmakten som organisation. Detta genomfördes genom intervjuer med avgränsning till ett kompani där två av sergeanterna som genomfört Specialistofficersutbildningen 2007-2008 tjänstgjort och berörda befäl i kompaniorganisationen. Studier genomfördes också av officiella dokument och utvärderingar rörande Specialistofficersutbildningen 2007-2008 vid Markstridsskolan.

Resultatet kan sammanfattas genom att tvåbefälssystemet mycket möjligt kommer att vara till fördel för Försvarsmakten på lång sikt. Innan organisationen har tagit till sig systemet kommer det troligtvis att förekomma svårigheter i mindre och större skala. De berörda sergeanterna som genomförde Specialistofficersutbildningen 2007-2008 har inte haft några problem att lösa de uppgifter de blivit ställda inför, således har utbildningen varit tillräcklig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)