Nominella Prisets Betydelse på Ex-Dagen : Ytterligare motiv för företag att genomföra aktiesplit?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Denna studies syfte är att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. Ett tydligt samband skulle därmed vara ett ytterligare motiv till företagens beslut om genomförandet av aktiesplit för att revidera aktiens nominella pris. Studiens hypotes lyder därför att det finns ett negativt samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten, som visats i tidigare studie på den amerikanska börsen NYSE. Studien har genomförts i positivistisk tradition genom statistiska analyser och tester för att klargöra ett eventuellt samband mellan den beroende variabeln ex-dagseffekten och den oberoende variabeln nominella priset. All empirisk data har hämtats från databasen Thomson Reuter Datastream, sammanställts i Excel kalkylblad, analyserats i statistikprogrammet MiniTab och redovisats i två uppsättningar. Studiens resultat visar inget samband mellan det nominella priset och ex-dagseffekten under perioden 2011 till 2015. Nollhypotesen kan inte förkastas och resultaten indikerar försumbar korrelation och förklaringsgrad genom regression. Resultatet är annorlunda från en tidigare studie som konstaterat ett tydligt samband mellan samma variabler på börsen i USA. Det teoretiska bidraget består främst av besvarandet av studiens syfte där det nominella prisets betydelse ter sig annorlunda på den svenska marknaden mot den amerikanska. Det praktiska bidraget från studien ger företagsledare för börsnoterade bolag samt fondbolag och aktörer på den finansiella marknaden en utökad kunskap om rådande förhållanden på marknaden för att förbättra beslutsunderlaget vid eventuella aktiesplittar eller investeringar. Som förslag till fortsatt forskning uppmuntras det att undersöka huruvida det nominella prisets betydelse skiljer sig mellan olika marknader. Förslagsvis kan framtida studier mäta effektiviteten på stockholmsbörsen på dagen för aktiesplit som också i teorin är en mätbar händelse på de finansiella marknaderna under rätt förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)