Outsourcing av ekonomifunktionen : Hur förändras möjligheterna att arbeta med intern kontroll och styrning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Tidigare forskning har visat att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Emellertid är det mindre beforskat på vilket sätt och hur intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Syftet är att öka förståelsen för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Metod: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt perspektiv. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi och abduktiv ansats. Teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning och empirin bygger på tio semistrukturerade intervjuer med företagsledare från tio olika företag. Materialet bearbetades och analyserades för att sedan få fram ett bidrag. Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på likheter och skillnader jämfört med tidigare forskning. Vi såg att några företagsledare ansåg att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen, medan några företagsledare inte har samma åsikt. Kommunikation, kontinuerlig uppföljning, ekonomisk kunskap samt genomförandet av outsourcing av ekonomifunktionen var avgörande faktorer till förändring av intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. Examensarbetets bidrag: I detta arbete har vi ökat förståelsen för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Studiens främsta teoretiska bidrag är att genomförandet av outsourcing av ekonomifunktionen förändrar möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. Ekonomisk kunskap hos företagsledare, kontinuerlig uppföljning samt kommunikation från leverantören var andra avgörande faktorer. Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att fortsatt forskning bör studera ett flertal små och stora företag på djupet för att undersöka om storlek på företag förändrar möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. Det andra förslaget är att studera hur kunskap, kommunikation och kontinuerlig uppföljning samspelar med varandra. Tredje förslaget är att endast undersöka företagsledare som valt att bygga upp en ekonomifunktion internt med externa resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)