Välkommen till skolan? En granskning av rätten till utbildning, med fokus på gruppen gömda barn

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sofia Gustafsson; Tove Regnéll; [2011-01-25]

Nyckelord: Förvaltningsrätt; Folkrätt;

Sammanfattning: Att alla barn i Sverige idag har rätt till utbildning kan låta som en självklarhet. Vi har kommit långt när det gäller att erbjuda utbildning till barn och ungdomar och genom skolplikten torde utbildningen tillkomma alla utan undantag. I denna studie granskas skollagstiftningen med avseende på hur väl den tillgodoser rätten till utbildning för alla. Mer specifikt undersöks gömda barns rättigheter och hur väl den svenska skollagstiftningen överensstämmer med de internationella åtaganden som Sverige har gällande allas rätt till utbildning. I dagsläget har gömda barn ingen lagstadgad rätt till utbildning, men skolorna har möjlighet att efter eget val erbjuda skolgång. Genom SOU 2010:5 föreslås gömda barn få en uttrycklig rätt till utbildning. För att stärka denna rätt föreslås även andra förändringar, såsom slopande av skolans och socialtjänstens underrättelseskyldighet samt införande av ekonomisk ersättning till skolorna.I denna studie görs en genomgång av den svenska skollagstiftningen samt de internationella åtaganden Sverige har på området. Därefter presenteras de föreslagna ändringarna och hur olika aktörer ser på förslaget. Vidare undersöks hur dessa ändringar skulle kunna påverka såväl skolverksamheten som de gömdas situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)