Hedersförtryck och Social kontroll En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: ABSTRAKT Författare: Gentijana Voca Titel: Hedersförtryck och Social kontroll. En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck. Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp Handledare: Marie Sépulchre Sociologiska institutionen, höstterminen 2021 Problem/Bakgrund: Hedersförtryck är ett omdebatterat fenomen som också har blivit ett brott. Sedan mordet på Fadime Sahindal 2002 har det skett flera andra mord som i massmedier har beskrivits som hedersförtryck i form av hedersmord. Denna massmediala uppmärksamhet har bidragit till en livlig debatt om hedersförtryck. Det är av ett stort samhällsintresse att undersöka hur svenska dagstidningar har framställt fenomenet. Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att, genom en kvantitativ analys av artiklar i svensk dagspress, undersöka hur svenska medier rapporterar om hedersförtryck. De frågor som önskas bli besvarade med studien är: Hur rapporterar den svenska dagspressen om hedersförtryck? Kan man särskilja olika former av social kontroll i dagspressens beskrivningar av hedersförtryck? Om ja, vilka och på vilket sätt? För att besvara frågeställningarna har en kvantitativ innehållsanalys tillämpats. Teorier om social kontroll har applicerats för att förstå begreppet hedersförtryck i ett sociologiskt perspektiv. Data: 244 Artiklar från svensk dagspress har valts ut med den gemensamma nämnaren hedersförtryck. De är tagna ur mediearkivet LUB Search/databaser. Urvalet bestod av storstadspress i form av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Resultat och slutsatser: Svensk dagspress rapporterar om hedersförtryck både som nyhetsartiklar, som är det vanligaste, och som ledare och debattartiklar. I artiklarna beskrivs hedersförtryck på ett sätt som kan analyseras utifrån teorier om social kontroll och att denna kontroll, trots samhällets lagstiftningsåtgärder, fortlever. Genom att beskriva hur kvinnor förtrycks, förminskas, begränsas, kontrolleras, bestraffas och förhindras att leva egna, självständiga liv ger artiklarna en tydlig bild av att det i huvudsak är omfattande direkt social kontroll i form av social bestraffning som upprätthåller hedersförtrycket. Artiklarna visar också på en betydande samhällelig respons i form av juridisk bestraffning, en direkt social kontroll, som beskrivs utifrån lagar och rättsväsende. Nyckelord: social kontroll, hedersförtryck, våld, skam, skuldkänslor, bestraffning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)