Utomhuspedagogik- en naturlig upplevelse

Detta är en C-uppsats från

Författare: Titti Perldal; [2011]

Nyckelord: Utomhuspedagogik; förskola; kognitiv; motorik; häl;

Sammanfattning: Sammanfattning:Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur utomhuspedagogik kan bidra till barns lärandeoch utveckling. Genom att empiriskt undersöka hur verksamma pedagoger samt forskare uttrycker sig kringutomhuspedagogik vill vi ta reda på om de anser att utomhuspedagogik kan bidra till barns lärande ochutveckling och i så fall på vilket sätt?Frågeställningar: Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har på barns utvecklingoch lärande?Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har för verksamheten?Metod: Vi valde att göra samtalsintervjuer med fyra verksamma pedagoger på fyra förskolor.Resultat: Våra viktigaste resultat anser vi är att utomhuspedagogiken kan ses som ett komplement till den övrigaverksamheten. Vårt resultat visar även att genom utomhuspedagogik skapas möjlighet att lära med alla sinnen,anknyta till verkligheten och få ett helhetsperspektiv, vilket påverkar lärande och utveckling positivt. Denmotoriska utvecklingen påverkas positivt genom barns möjlighet att röra sig fritt utomhus i olika terränger ochmiljöer. Det visar även att utomhusvistelse bidrar till god hälsa och välbefinnande, vilket också gynnar lärandeoch utveckling.Betydelse för läraryrket: Vi hoppas genom detta arbete kunna inspirera andra pedagoger till att vilja arbetamed utomhuspedagogik. Vi har under tiden som detta arbete vuxit fram sett att det finns många fördelar förbarns lärande och utveckling både kognitivt, motoriskt och att hälsan påverkas positivt hos både barn ochpedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)