Införande av IT-system i kommunala organisationer : Faktorer som kan påverka resultatet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för informatik

Sammanfattning: Införandet av ett IT-system är en socioteknisk förändring som ställer många krav på en orga-nisation om det ska betraktas som framgångsrikt. Det finns utmaningar av både teknisk, social och organisatorisk karaktär. I beskrivningar av lyckade systeminföranden framträder ofta fak-torer som påverkade införandets framgång. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om dessa faktorer och hur de kan påverka systeminföranden i kommunala organisationer. I detta arbete identifieras dessa faktorer som kallas framgångsfaktorer i teori och genom studier av verkliga omständigheter i organisationer. Faktorerna undersöks och kunskap om dem samlas och pre-senteras. Arbetet genomförs som en kvalitativ intervjuundersökning av två organisationer i två mindre kommuner med stora erfarenheter av systemimplementationer. De personer som intervjuades hade varierande roller inom organisationen och olika erfarenheter av införande-processen. Som resultat presenteras respondenternas upplevelser, erfarenheter och synpunkter på implementationer rörande områden som till exempel systemets användbarhet, ledarskap, utbildning och engagemang. I arbetet framkommer faktorer som uppfattas ha bidragit till framgång, till exempel ledning-ens stöd och engagemang, teknisk stabilitet och användardeltagande. De viktigaste slutsat-serna av arbetet är att flera framgångsfaktorer som beskrivs i studier från andra typer av orga-nisationer även återfinns i kommunala organisationer. Faktorer som påverkar systeminföran-dens framgång återfinns i områden som organisation, kompetens, systemets användbarhet och systemanvändarna. Det förekommer olika metoder för utvärdering, och olika definitioner av framgång, därför är framgångsfaktorer inte generella genvägar till framgång utan snarare un-derlag för arbete före, under och även efter systeminföranden. De specifika omständigheterna vid varje systeminförande och organisationens övergripande strategi för system- och verksam-hetsutvecklingsarbete kan variera, och påverka faktorernas effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)