Barn och ungas delaktighet i stadsplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Barns rättigheter har under senaste decenniet utvecklats och nu läggs det större vikt på att barn och unga ska få uttrycka sig i frågor som berör dem. Inom stadsplanering har aspekter av barns deltagande varit en viktig del i den demokratiska processen men det är sällan barn och unga faktiskt inkluderas i stadsplaneringsprocessen. Denna studie har därför syfte till att; få bättre förståelse för hur man har arbetat med att involvera barn och unga i stadsplaneringsprocessen genom två lokala stadsutvecklingsprojekt och vilka faktorer som påverkar barns förmåga att delta. De två projekten i Malmö som undersökts har aktivt har arbetat med att inkludera barn i deras arbetsprocess. Då har vi bland annat undersökt hur projekten relaterar till FN:s barnkonvention och om de har arbetat med planeringsverktyget barnkonsekvensanalysen (BKA).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)