Lean management : Ett sätt att minimera matsvinn i livsmedelsbutiker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Matsvinn är ett aktuellt ämne och mycket arbete utförs för att på olika sätt hantera följder av detta. Syftet med denna studie är att studera problemen angående matsvinn utifrån ett lean management perspektiv. Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryds” kött- och charkavdelning. Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna till matsvinn samt undersöka hur grundläggande principer inom lean kan hantera dessa, försöker studien forma långsiktiga strategier i syfte att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker.De två huvudorsakerna till matsvinnet som identifierats i studien är variation i kundernas efterfrågan samt variation i personalens arbetsmoment. För att hantera variationen i kundernas efterfrågan bör tankesättet “lean thinking” implementeras. Genom att arbeta med “lean thinking”-cykeln och kontinuerligt eliminera slöseri samt utveckla systemet så att det blir av dragande karaktär kommer kundernas variation att delvis kunna hanteras vilket i sin tur minskar matsvinnet. För att hantera variationen i arbetsmomenten bör standardiserade arbetssätt implementeras. Då all personal arbetar på samma sätt kommer variationen i utförandet av olika arbetsmoment att minska vilket i sin tur genererar ett minskat matsvinn.Nyckelord: Lean,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)