Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. För att uppnå syftet har enkvalitativ metod använts där sex stora revisionsbyråer har intervjuats. Därefter har eninnehållsanalys utförts där funna samband ur den insamlade empirin ställts mot teori inomämnet.Utifrån denna analys går det att dra slutsatsen att digitaliseringen redan har lett till storaförändringar i revisionsprocessen både när det gäller vilka verktyg och system som användssamt utförandet av revisionen. Denna utveckling förutspås fortsätta och dessutom påverkavärdeskapandet i revisionsbranschen. Mycket tyder på att det kommer kunna skapas ett störremervärde genom att det blir mer fokus på rådgivning och djupare analyser, löpande revisionoch realtidsdata samt kundrelationer. Detta förväntas i sin tur påverka efterfrågan på revisionoch vilka egenskaper som behövs hos en revisor, där sociala och tekniska egenskaper samtbedömningsförmågan ligger i fokus.Exakt hur det blir återstår att se men det är helt klart att revisionsbranschen är en bransch iförändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)