Vad hände med bilden? : En studie i hur responsiv webbdesign påverkar dramaturgi, berättargrepp och bildkomposition

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Responsiv webbdesign har blivit en konvention på Internet i takt med att allt fler besöker webbsidor från sina mobiltelefoner. Men det flytande formatet orsakar svårigheter gällande bildgestaltning anpassade för responsiva webbformat, vilket försämrar bildernas funktionalitet. I denna iterativa studie har en featuregrafiks förutsättningar i responsiva format undersökts på en konceptnivå, för att kunna bilda en uppfattning om hur olika designprinciper och riktlinjer kan användas för att påverka berättargrepp, dramaturgi och bildkomposition. Metoderna som har använts för att resonera kring frågeformuleringarna är följande; Artefaktanalys av befintliga trender på Internet idag, Prototyping där en fördjupad skissprocess presenteras och diskuteras, Utprovning med en Virtuell testgrupp och påföljande Dataanalys och slutligen High-Fidelity Prototyping på en webbutvecklingsplattform. Studien resulterade i tre olika exemplifierande layoutlösningar, som redogör för hur en responsiv featuregrafik skulle kunna gestaltas för att korrelera en associativ med en linjär läsordning, medan konsekvenserna för bildkompositionen i responsiva format kunde beskrivas med tre tydliga exempel; 1. Töjning, 2. En helt ny komposition och 3. Beskärning. Avslutningsvis förs en diskussion kring dessa slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)