Utomhusmatematikens möjligheter och begränsningar : Lärares perspektiv på matematikundervisning utomhus.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Författare: Josefin Jonsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta arbetes syfte är att förstå lärares upplevelser av utomhusmatematik. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 6 lärare verksamma inom årskurs f-3 med ansvar för matematikundervisning. Insamlad data har analyserats tematiskt med den didaktiska triangeln och ramfaktorer som analysverktyg. Resultatet visar på att störningmoment i miljön, större tidsåtgång genom praktiska faktorer som av-/påklädning och förflyttning upplevs begränsa utomhusmatematik. Upplevda möjligheter är att utomhusmatematik främjar elevers motivation och lärande genom lustfylld undervisning med konkreta arbetssätt. Studiens slutsatser landar i att skolgården som undervisningsmiljö innehåller störningsmoment för lågstadieelever och att lärares upplevelser överenstämmer med det tidigare forskning visat, att utomhusmatematik kan främja lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)