Bokföringsbrott : - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Raghieed Mecheal; Lollo Suleman; Daniel Swan; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract (SV) Datum: 5 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola  Författare: Mecheal Raghieed (97/11/12) Suleman Leah Lollo (98/02/07)                           Swan Daniel (98/11/09)  Titel: Bokföringsbrott - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag Handledare: Ulla Pettersson  Examinator: Rana Mostaghel  Nyckelord:  Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och  kunskap   Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som näringsidkare i fåmansföretag har att tillgå för att kunna sköta bokföringen på egen hand samt huruvida företagarnas kunskapsnivå har en påverkan.   Forskningsfrågor:   Hur kan okunskap  inom bokföring leda till bokföringsbrott förfåmansföretag?    Vilka hjälpmedel finns att tillgå för att fåmansföretagare skall kunna sköta bokföringen på egen hand?  Metod: I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod  använts  som tillvägagångssätt för att besvara studiens forskningsfrågor. Utöver detta utfördes  semistrukturerade intervjuer med ett urval av totalt fem respondenter. Dessa valdes  utifrån ett ändamålsenligt urval  med inslag av  ett  bekvämlighetsurval.  Med hjälp av operationalisering och studiens analysmodell kunde referensramen samt  empirin analyseras. Utifrån detta  kunde  slutsatser sedan  dras  och forskningsfrågorna besvaras.  Slutsats: Fåmansföretagare som inte förstår sig på  k-regelverken på grund av bristande kunskap samt utbildning riskerar i högre utsträckning att begå bokföringsbrott. Därför avråds företagare att sköta bokföringen på egen hand om de inte har tillräckligt med kunskap. Hjälpmedel som företag kan använda sig av för att kunna sköta bokföringen på egen hand är bokföringsprogram  som även inkluderar upprättande av årsredovisning samt skattedeklaration, detaljerad  steg för steg-information för hela bokföringsprocessen  på internet,  utbud av kurser inom bokföring och redovisning, praktisk information från olika myndigheter, fysiska träffar för nystartade företag  samt  förklaringar  och förtydliganden gällande k-regelverkens  regler.  Dessa hjälpmedel minskar däremot inte behovet av grundläggande kunskaper inom bokföring. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)