Sjuksköterskans erfarenhet av palliativ sedering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård utgör en stor del av hälso-sjukvården och många människor världen över är i behov av detta när livet går mot sitt slut. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården för att lindra lidande och främja en värdig död. Inom den palliativa vården används palliativ sedering för att lindra outhärdligt lidande när inga andra alternativ längre fungerar. Denna behandlingsform är omdiskuterad och kontroversiell inom vården. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden för patienter som är i behov av palliativ sedering. Syftet med fördjupningsarbetet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av palliativ sedering. För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt som metod samt för att ta del av befintlig forskning inom ämnesområdet. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och totalt 13 artiklar valdes. Resultat: Sjuksköterskorna var eniga kring syftet för palliativ sedering och patientens medgivande ansågs vara ett kriterium för administreringen, men en oenighet kring symtomen som indikation för denna behandling framkom. Vidare poängterade sjuksköterskorna vikten av teamarbete och behov av utbildning. Sjuksköterskan ansåg sig utgöra en viktig roll i teamet samt för patient och närstående. Etiska och känslomässiga svårigheter lyftes fram som komplicerade sjuksköterskans roll vid utförandet av palliativ sedering. Konklusion: Sjuksköterskans erfarenhet i palliativ sedering vidrör många olika områden. Resultatet indikerar på att ytterligare utbildning och tydliga riktlinjer behövs för att skapa en trygg och säker vård samt reducera stress och osäkerhet hos sjuksköterskor vid denna behandlingsmetod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)