Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. För att samla material har vi sökt information i Swepub, Eric via EBSCO samt genom att söka i källornas litteraturlistor. Forskningen visar på att det finns ett reellt samband mellan färdigheter i språk och förståelse i de naturvetenskapliga områdena. Elever som får god språklig stöttning när de möter utmanande texter i dessa ämnen tenderar även att få ett bredare ämnesspråk. Detta hjälper även lärare, då möjligheten att få reflektera över det egna ämnesspråket gav dem en bättre förståelse över deras roll i klassrummet. Även möjligheten att få prata med sina kamrater om naturvetenskapliga texter visade sig vara utvecklande. Vi kan här slå fast att den språkinriktade undervisningen rymmer stor potential ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Men att nuvarande forskning har svårt att säga i hur stor grad den kan påverka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)