Problemlösning som mål och medel – En studie om användning av problemlösning i matematikklassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur verksamma lärare använder problemlösning som mål och medel i matematikundervisningen. Vi är även intresserade av lärarnas egna uppfattningar angående vad det innebär att undervisa med problemlösning som mål och medel. Vår metod utgjordes av intervjuer hos fem lärare, alla verksamma på en gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visade på att det råder en viss diskrepans mellan den formella läroplanen, inkluderande skrivelse att matematikundervisningen ska ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel, och den genomförda läroplanen; med andra ord på vilket sätt respektive lärare organiserar en problemlösningsbaserad lärandemiljö. Trots undersökningen var förhållandevis liten och därmed resultatens generaliserbarhet en aning tveksam visar resultaten på att lärarna tänker väldigt olika när det kommer till att implementera problemlösning. Vidare implicerar resultaten vikten av en ökad kollegial samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)