Belysa hur skolämnet idrott och hälsa berör samt påverkar elevers mentala hälsa genom fysisk aktivitet och pedagogik.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Översikten av den kunskap vi har balanserat vårt arbete kring har varit idrott och hälsas förmåga att påverka den mentala hälsan hos elever samt vilka faktorer som gör det. Enligt vårt syfte som gav i uppgift att undersöka för- och nackdelarna med IDH och fysisk aktivitets inverkan på barn och ungas psykiska mående. Vi formulerade och anpassade vår frågeställning enligt följande: Vilka faktorer påverkar elevernas mentala hälsa under lektionerna i idrott och hälsa i skolan? För att kunna hitta svar på denna komplexa och breda fråga som innehar flera svar har vi använt oss av flertalet databaser såsom: Eric via proquest, Eric via EBSCO samt Education Research Complete (ERC). Dessa internationella sökbaser har alla bidragit med material till att vetenskapliga artiklar som givit resultat, diskussion och slutsats. Den metod vi har använt oss av för att hitta en ansenlig bredd av artiklar har varit en systematisk litteratursökning. Sökorden har varit baserade utefter just skolidrotten och mental hälsa men vi har även fått ta omvägar via sökningar som “exercise”, “academic” och “education in sports” med flera, vilket har varit i syfte att hitta ett bredare perspektiv av kunskap. Resultatet på vår frågeställning visade genom ett i stort sett enhetligt svar att IDH och fysisk aktivitet har en positiv effekt på den mentala hälsan bland barn och unga. De faktorer med IDH som lyfts fram i artiklarna var undervisningsmetoden, lärarens pedagogiska kompetens, läroplanens struktur samt den fysiska aktiviteten. Inom pedagogiken var lärarens förmåga att lära ut en avgörande del för att kunna nå ut till eleven och förebygga den mentala hälsan på samma sätt som den fysiska. Läroplanens struktur och innehåll diskuterades i slutsatsen, och där konstaterades stora brister vad gäller planen kring hur man arbetar med den mentala hälsan bland eleverna. Vissa mätningar som genomfördes på olika universitet, skolor och träningslokaler visade i en minoritet av fallen inte helt enhetliga svar då mätmetoder och urval skildes åt. I andra fall påpekades istället relevansen om att tala om mental hälsa och bryta barriärer kring ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)