Invandring och den bruna vågen: Hur den växande mångkulturella invandringen påverkat högerpopulismen.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna studie försöker vi besvara frågan leder en ökad etnisk och kulturell mångfald till följd av invandring till ett ökat stöd för högerpopulistiska partier? Studien samlar in data på populationsförändringen samt förändringen i röster på Sverigedemokraterna inom Sveriges samtliga kommuner mellan åren 2014 och 2018. Variablerna analyseras deskriptivt samt i en regressionsanalys. Vi finner en statistisk signifikant men svagt positiv korrelation mellan den ökade etniska och kulturella mångfalden, och det växande stödet för Sverigedemokraterna. Mer forskning behövs dock för att kontrollera för bakomliggande variabler som kan klargöra orsakssambandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)