Närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Den här studien handlar om närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet och dess miljö. Dagens intensivvård bedrivs i en speciell miljö där patienter monitoreras och vårdas med hjälp av högteknologisk apparatur. Tidigare forskning har visat att den fysiska och psykiska miljön kan påverka patienters och närståendes välbefinnande. Det har likaså visat sig att närstående som vistas på intensivvårdsavdelning upplever en förändrad livsvärld där oro för den som vårdas blandas med känslor av skuld, förnekelse och chock. Närstående är emellertid en resurs för patienten då närståendes närvaro har visat sig stärka patienten. Om närstående upplever intensivvårdsrummet som en obehaglig miljö så kan det antas att de upplever svårigheter att komma nära patienten. Konsekvenser av detta kan resultera i att intensivvårdspatienten inte får det stöd som behövs. Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet med avseende på utformning, interiör och känsla. Kvalitativa forskningsintervjuer med underlag av fotografier, har legat till grund för datainsamlingen och närstående har besvarat frågor om hur de upplever intensivvårdsrummet. Intervjuerna har sedan analyserats med utgångspunkt i den kvalitativa innehållsanalysen och kategorier och underkategorier har skapats. Resultatet tyder på att närstående upplevde intensivvårdsrummet som trångt där teknisk apparatur upptog utrymmet kring patienten. Däremot till skillnad från tidigare studier upplevde inte närstående apparaturen som särskilt skrämmande, utan snarare som intressant och livsnödvändig. Närstående hade bland annat önskemål om att det kunde funnits någonting att titta på i taket och det framkom likaså synpunkter om bland annat färgsättning, ljus samt interiör. En annan viktig faktor som framkom var personalens betydelse. Författarna anser att intensivvårdsrummets färger bör vara så neutrala som möjligt. Det bör finnas möjlighet att variera mellan olika ljuskällor och ljusstyrkor. Närstående ska ha stolar att tillgå nära patientplatsen och det bör finnas gott om avställningsytor. Om möjlighet finns anser författarna att enkelbäddsrum är att föredra, då både närstående och patient kan känna lugn och ro utan att bli störda av omgivningen.Nyckelord: intensivvård,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)