Outsourcingsamarbeten : Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och kontraktets betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och kontraktsskrivningar. Följaktligen syftar studien till att skapa förståelse för affärsrelationens och kontraktets betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen sker genom en tvärsnittsdesign. 132 stycken auktoriserade redovisningskonsulter tar via en enkät ställning till påståenden gällande affärsrelationens och kontraktets betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. Data behandlas i Google Kalkylark i syfte att åstadkomma deskriptiv statistik och viss mån analytisk statistik. Behandlad data redovisas i resultatkapitlet genom den deskriptiva statistiken. Resultat & slutsats: Resultaten visar likt tidigare forskning, att kontraktet och affärsrelationen utgör grundläggande komponenter för att erhålla framgångsrika outsourcingsamarbeten. Forskningsmodellens relevans bekräftas därmed i den forskningsmiljö studien placerar sig inom. Förslag till fortsatt forskning: Rekommendationer om fortsatt forskning ges genom att applicera studiens forskningsmodell på SME-företag som outsourcar redovisningstjänster. Ytterligare önskade infallsvinklar är att skapa förståelse kring studiens område genom kvalitativa forskningsdesigner, för att utöka forskningsfältets bredd. Uppsatsens bidrag: Studiens huvudsakliga teoretiska bidrag ges genom en bekräftelse av forskningsmodellens relevans i den miljö vi väljer att applicera den. Studien bidrar även med en ökad förståelse för kontraktets och affärsrelationens betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. Praktiska bidrag ges genom rekommendationer om att skapa förståelse för den andra partens förväntningar i samband med outsourcingsamarbeten. Studien ger även ett praktiskt bidrag genom en förmedlad bild av hur kontraktet ska utformas för att erhålla framgångsrika outsourcingsamarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)