Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första yrkesverksamma året

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver en akademisk utbildning för att få en yrkeslegitimation. Som nyutbildad sjuksköterska (NUS) är det viktigt med en mentor för att få det stöd samt den feedback som behövs för att utveckla ett professionellt självförtroende. Sjuksköterskor bör kunna jobba enskilt trots att yrket ofta kräver arbete i team.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första yrkesverksamma året. Metod: Detta är en litteraturstudie som gjordes med en beskrivande design, den var baserad på 11 vetenskapliga artiklar från databasen PubMed via Medline.  Huvudresultat: Studiens resultat blev uppdelad i två huvudteman med två respektive underteman. De två huvudtemana var Från teori till praktik samt stöd. De huvudsakliga fynden i studien visade på att NUS kände sig oförberedda samt upplevde ett bristande självförtroende under första året. Stödet var en stor faktor som både kunde bygga upp och bryta ner självförtroende. Slutsats: Att vara NUS beskrevs som svårt och behovet av stöd var en viktig faktor. För att hjälpa övergången till arbetslivet behövs förbättringar gällande stödet som NUS får under det första året. NUS behöver assistans för att omvandla teoretisk kunskap till praktiken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)