Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: I dagens barnsjukvård har föräldrarna en större roll än någonsin och de får oftast stanna med barnet under hela vårdtiden. När barn blev inskrivna i sjukvården kunde föräldrar känna stor osäkerhet och rädsla, därför var ett bra bemötande och god kommunikation från sjuksköterskan viktigt samtidigt som familjecentrerad vård bör bedrivas. De föräldrar som fick vara delaktiga i sina barns vård upplevde mer stöd från sjuksköterskan. En liten möjlighet till delaktighet förklarades oftast genom brister i kommunikationen. Stöd, avlastning och lyhördhet från sjuksköterskan upplevdes betydelsefullt för föräldrar vars barn vårdas på sjukhus. SYFTE: Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilka faktorer som är betydelsefulla för föräldrars välbefinnande när deras barn vårdas på sjukhus. METOD: En litteraturöversikt genomfördes med ett urval på tio artiklar varav sex kvantitativa, tre kvalitativa och en med mixad metod. Samtliga artiklar var vetenskapliga och hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna analyserades och kvalitetsgranskades noggrant med hjälp av Friberg (2017). Forskningsetiska aspekter fanns i åtanke. RESULTAT: Stöd i olika former, möjlighet till delaktighet samt god kommunikation visade sig vara viktiga faktorer för föräldrarna under barnets vårdtid. Mängd upplevt stöd varierade mellan studierna. Det framkom att föräldrar önskade vara mer delaktiga i sina barns vård men att brister i kommunikationen mellan föräldrar och sjuksköterska försvårade detta. God kommunikation mellan sjuksköterskan och föräldrarna förbättrade vårdrelationen och resulterade även i ökad tillfredsställelse hos föräldrarna. SLUTSATS: De faktorer som var betydelsefulla för föräldrars välbefinnande när deras barn vårdades på sjukhus var kommunikation, delaktighet och stöd. Föräldrar som var mer delaktiga i barnets vård upplevde högre tillfredsställelse. Det som hindrade sjuksköterskan från att främja föräldrars delaktighet var brister i kommunikationen. Det var därför viktigt att sjuksköterskan gav individuell och professionell kommunikation samt utbildning till föräldrarna. Stöd i olika former gav föräldrarna trygghet i vården av deras barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)