Faktorer som förhindrar nutritionsvårdsprocessen för att förebygga malnutrition hos äldre : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Sverige har cirka 2 miljoner äldre, av dem anses ungefär 60 procent vara riskpatienter för malnutrition. Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att fastställa rutiner för när och hur vårdtagare ska utredas och behandlas. Riskbedömning med ett validerat nutritionsbedömningsinstrument är första steget i nutritions-vårdsprocessen. Rutinmässig övervakning och uppföljning kan förhindra att äldre utvecklar malnutrition. Syftet var att undersöka vilka faktorer som förhindrade nutritionsvårdsprocessen hos äldre. Metod: Studien genomfördes som en litteratur-översikt baserat på 13 artiklar. Resultatet delades in i kategorier som belyste organisations, - personal, - och patientrelaterade faktorer. De påvisade faktorerna uppgavs förhindra nutritionsvårdsprocessen på olika vis och ibland i relation till varandra. Konklusion: De beskrivna hindren för nutritionsvårdsprocessen är betydelsefulla för att kvalitetssäkra vården. Stöd och strategier på flera olika nivåer behövs för att överkomma de hinder som försvårar nutritionsvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)