Utgör nischbankerna ett hot mot storbankerna?

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Kristina Wanek; [2006]

Nyckelord: storbanker; nischbanker; konglomerat; universalbank; segment; ;

Sammanfattning:

Avregleringen av finansmarknaden 1992 möjligtgjorde för andra finansiella aktörer än bankerna att etablerar sig på den svenska marknaden. Stora banker gick samman med andra finansiella institut och bildade konglomerat, som inte sällan sträcker sig över landets gränser. Små banker inriktade mot specifika verksamheter ökade också sina kundunderlag och har börjat ta marknadsandelar i sina segment från storbankerna. Studien går ut på att se om det finns någon tendens till att nischbankerna skulle vara på väg att konkurrera ut storbankerna. I uppsatsen studerar jag utvecklingens bakomliggande drivkrafter. I den empiriska delen studeras bankernas utveckling på in- och utlåningsmarknaden. Resultatet av jämförelsen mellan storbankernas och nischbankernas in- och utlåning visar att nischbankerna har ökat sina marknadsandelar inom de segment de är verksamma i, medan storbankerna sin totala omslutning. Och slutsatsen är att nischbankerna knappast utgör något allvarligt hot mot storbankerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)