Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. Samtidigt anger andra forskare att revisorns oberoende och revisionskvaliteten blir sämre då rotationsregler tillämpas. En revisor ska oavsett uppdrag alltid revidera utifrån god revisorssed och alltid vara oberoende vid sina uppdrag. Tidigare forskning anger att revisorns oberoende ses som en professionell tillgång, om en revisor agerar oaktsamt skulle detta påverka revisorns legitimitet och förtroendet för revisorer kan därmed ifrågasättas av samhället. Problemformulering: Vilken påverkan har rotationsreglerna på revisorns oberoende? Vilken påverkan har rotationsreglerna på revisionskvaliteten? Syfte: Studiens syfte är att ur ett legitimitetsperspektiv bidra med påskrivande revisorers uppfattningar kring rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende samt revisionskvaliteten. Studien kommer också bidra med förståelse för hur relationen mellan revisor och klient påverkar revisorns oberoende och revisionskvaliteten. Då det är relationen som studeras kommer vänskapshotet inom den lagstadgade analysmodellen att beskrivas. Metod: Sju intervjuer med påskrivande revisorer på mindre eller medelstora revisionsbyråer har genomförts. De intervjuade revisorerna har valts genom ett strategiskt urval för att bidra med förståelse om det valda området. Resultat och slutsats: Studien visar att rotationsregler inte påverkar revisorns faktiska oberoende men att det påverkar revisorns synbara oberoende, vilket innebär att reglerna stärker samhällets förtroende för revisorer. Rotationsregler kan också förbättra revisionskvaliteten då en revisor som haft ett uppdrag under flera års tid kan utföra granskningen av slentrian och inte är uppmärksam. Dock tyder studiens resultat på att rotationsregler kan försämra revisionskvaliteten under det första året av ett uppdrag eftersom en revisor bör ha kunskap om klientens verksamhet för att kunna utföra revisionen med hög kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)