Automatisk detektering av diken i LiDAR-data

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Datorseende

Sammanfattning:

Den här rapporten har utrett möjligheten att automatiskt identifiera diken frånflygburet insamlat LiDAR-data. Den metod för identifiering som har valts harförst skapat en höjdbild från LiDAR-data. Därefter har den tagit fram kandidatertill diken genom att vektorisera resultatet från en linjedetektering. Egenskaper-na för dikeskandidaterna har sedan beräknats genom en analys av höjdprofilerför varje enskild kandidat, där höjdprofilerna skapats utifrån ursprungliga data.Genom att filtrera kandidaterna efter deras egenskaper kan dikeskartor med an-vändarspecificerade mått på diken presenteras i ett vektorformat som underlättarvidare användning. Rapporten beskriver hur algoritmen har implementerats ochpresenterar också exempel på resultat. Efter en analys av algoritmen samt förslagpå förbättringar presenteras den viktigaste behållningen av rapporten; Att det ärmöjligt med automatisk detektering av diken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)