Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. Inom ekonomistyrning används budgeten som ett verktyg föratt fördela ansvar och resurser. Kritik mot budget är att den uppmuntrar toppstyrning,är tidskrävande och tillför lite nytta. Det finns studier som pekar på att BI kan vara ettverktyg för att förbättra företagens budgetarbete för ekonomer. Studier har ocksåkunnat påvisa att företag som använder BI i budgetarbetet är mer nöjda medbudgetprocessen än företag som inte använder BI. Det går att konstatera attforskningen är begränsad om hur ekonomer använder och upplever sina BI-verktygunder budgetarbetet.Syfte: Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse för hur BI påverkarbudgetarbetet för ekonomer. Detta för att öka kunskapen om hur BI-verktyg användsav ekonomer i praktiken.Metod: En kvalitativ metod användes i form av intervjuer för att få förståelse för detidentifierade problemområdet. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes medintervjupersoner som använder BI-verktyg och som är insatta i sina företagsbudgetarbete. Centrala teman identifierades och bildar studiens resultat.Resultat och slutsatser: Studien belyser grundläggande tekniska utmaningar sombehöver hanteras för att BI-verktygen ska vara användbara för en ekonom. Dessautmaningar är att integrera system och säkerställa hög datakvalitet. Studier visar ocksåatt desto mer sofistikerade BI-verktyg desto större användning har ekonomen av BI ibudgetarbetet. Slutligen konstateras att välutvecklade BI-verktyg gör att budgetarbetetblir mer flexibelt, mindre tidskrävande och mer värdeskapande. Studien identifierar attBI är mer användbart när fler är involverade i budgetarbetet eftersom en effekt av BI ärdet förbättrar samordning och kommunikation. Slutligen identifierar studien att enutmaning för företagen är säkerställa att BI-verktygen inte bidrar till att medarbetarnakänner sig övervakade.Förslag till fortsatt forskning: Författarna anser att det fortsatt behövs fler studierom hur BI-verktyg används av ekonomer. Det hade också varit intressant med studierom hur företag arbetar med utveckling av BI-verktyg anpassade för ekonomer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)