Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. Syfte: Syftet var att belysa variationen i skolsköterskornas upplevelse om möjligheten att använda social tjänstehund inom hälsofrämjande arbete med elever. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Analysmetoden baserades på en fenomenografisk design. Resultat: Resultat i föreliggande studie visar att flertalet skolsköterskor saknar verktyg som ger möjlighet att nå ut till de elever som inte själva aktivt söker kontakt. Resultatet pekade även på att fler områden inom elevhälsans stödjande insatser saknar resurser nog trots att problemområdena är väl identifierade. Slutsats: Den sociala tjänstehunden ses som ett starkt alternativ till hälsofrämjande redskap inom skolsköterskans roll. Fynden i studien förmedlar att hunden kan bidra till en ökad mottaglighet hos eleverna som direkt relaterar till skolsköterskans inflytande i det hälsofrämjande arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)