Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

Detta är en Master-uppsats från KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

Sammanfattning:

Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. Syftet med detta examensarbete är att hitta likheter i affärsmodellerna hos svenska kreditinstitut och hos svenska filialer av utländska banker. Mer specifikt syftar denna studie till att hitta grupper av företag, i denna rapport kallat kluster, med liknande affärsmodell och till att identifiera existerande affärsmodeller på den svenska bankmarknaden. Informationen som användes i studien är från årsredovisningar som rapporterades till Finansinspektionen för åren 2000, 2005, 2010 och 2013.

 För att möjliggöra en jämförelse mellan olika aktörers data har kvoter skapats utifrån deras balans- och resultaträkningar. För att reducera mängden data och för att få ett fåtal okorrelerade variabler användes principalkomponentanalys. Metoden som användes för att hitta klustren är en hierarkisk agglomerativ metod kallad Wards metod. Antalet kluster bestämdes genom att använda Calinski- Harabasz-index. Bootstrapping användes för att testa stabiliteten hos de identifierade klustren.

 Denna studie visar att mönster existerar på den svenska bankmarknaden och att det är möjligt att hitta kluster av företag med liknande affärsmodell. Svenska filialer av utländska banker och svenska kreditinstitut har studerats separat. För svenska kreditinstitut hittades sex kluster och för att beskriva affärsmodellerna kallas de: Universalbanker, Sparbanker, Leasingföretag, Icke inlåningsfinansierade kreditinstitut, Servicefokuserade kreditinstitut och Övriga kreditinstitut. De mest stabila klustren, det vill säga de med högst likhet, är Sparbanker och Leasingföretag. Klustret med lägst likhet är Universalbanker och detta bör ses som ett mönster i använd data snarare än ett kluster. För de svenska filialerna av utländska banker hittades tre kluster och dessa kallas: Banker, Servicefokuserade kreditinstitut och Övriga kreditinstitut. Dessa kluster är stabila.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)