Integration genom föreningsidrott : En väg för nyanlända att integreras i samhället

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Sami El Bajdi; Ali Saouli; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte Syftet med studien är att undersöka om och hur föreningsidrotten arbetar med nyanlända barn och ungdomars integrering i samhället. Frågeställningarna är följande: - Hur ser idrottsföreningar på sin roll som integreringsarena för nyanlända? - Utifrån vilka strategier arbetar idrottsföreningar med integration av nyanlända barn och ungdomar? - Vilka hinder och möjligheter ser idrottsföreningar när det gäller integration av nyanlända? Metod Vi genomförde denna studie genom att intervjua tre olika representanter från föreningsidrotten för att få en djupare förståelse om hur de jobbar med nyanlända barn och ungdomars integration i samhället. Intervjuerna var semi-strukturerade. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i integrations begreppet. Resultat Resultaten som framkom i studien visar att föreningarna ser idrotten som en integreringsarena för nyanlända. Som mål med integrationsarbetet framkommer olika anledningar såsom att få nyanlända att trivas och vilja stanna kvar i föreningen, men även att förbereda och underlätta nyanländas anpassning till samhället. Vidare ser vi även att samtliga anser att arbetet med integration bygger mycket på kontakt mellan styrelse och tränare. Alla arbetar aktivt med att locka nyanlända till sina föreningar. Resultaten visar även att föreningarna gynnas av ett samarbete med kommuner/externa parter. Samtliga föreningar menar att de tjänar på att arbeta med integration. Det önskas dock av en förening att samarbetet med kommun/externa parter mynnar ut i mer än bara ekonomiskt stöd, till exempel genom att hjälpa till i rekryteringen av nyanlända. Slutsatser Studien visar att om föreningsidrotten arbetar aktivt med integrationsarbetet skapas förutsättningar till att bidra med mycket gott till samhället genom att underlätta integreringen av nyanlända barn och ungdomar. Det finns mycket nyttigt med integrationsarbetet både ur föreningsidrottens och nyanländas synvinkel. Kommunerna och idrottsföreningarna kan fortfarande komma närmare varandra i samarbetet och detta kan möjligtvis bidra till en ännu smidigare integrering av nyanlända barn och ungdomar i vårt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)