Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. För att lyfta diskussionen kring näthat på sociala medier ämnar detta projekt utforma en prototyp till en interaktiv produkt för unga. Den interaktiva produkten ska fungera i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå som ett engagerande verktyg gällande näthat. Syftet med projektet är således att engagera unga gällande näthat på sociala medier. För att skapa en prototyp till en interaktiv produkt som engagerar unga gällande näthat på sociala medier ansåg vi experter och potentiella användare relevanta att undersöka. Projektet genomfördes därför med en kvalitativ forskningsansats genom enskilda intervjuer samt fokusgrupper. De enskilda intervjuerna genomfördes med experter inom området näthat och fokusgrupper med potentiella användare, i åldersspannet 13–19 år. Resultatet från undersökningen analyserades utifrån projektets teoretiska ramverk i form av motstrategier på sociala medier, interaktionsdesign och serious games. Därefter lyfte vi fram de teman som var extra framträdande och av störst relevans för projektet. Det empiriska materialet användes således för att identifiera de krav och behov den interaktiva produkten bör uppfylla. Projektet visar att den interaktiva produkten bör kunna användas regelbundet och vara av spelkaraktär. Vi identifierade tre framträdande kategorier som extra viktiga att inkludera i vår prototyp; motstrategier, definitionen av näthat samt genus. Utefter resultatet från projektet skapade vi en prototyp till ett interaktivt spel i form av en mobilapplikation med integrerad diskussion i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)