Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. Det finns dock behov av mer kunskap kring vilka smärtlindrande omvårdnadsmetoder som kan användas som komplement till farmakologisk behandling. Syfte: Syftet var att undersöka evidens för komplementära metoder som kan användas eller initieras av sjuksköterskan som en del av smärtbehandlingen i det akuta smärtskedet hos patienter som har genomgått övre bukkirurgi. Metod: En litteraturöversikt gjordes med en deduktiv ansats. Databaserna Cinahl och PubMed användes. PICO användes för att ringa in sökord från syftet. Artiklar som studerat postoperativ smärtlindring för patienter som genomgått någon form av övre bukkirurgi och behandlats med en komplementär metod inkluderades. Kvalitetsgranskning skedde med granskningsmall från SBU. Resultat: Totalt 13 artiklar redovisas under kategorierna musikterapi, akupunktur och TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), kryoterapi, massage och avslappning. Resultatet indikerade att musikterapi, TENS och massage gav god smärtlindrande effekt i det postoperativa skedet vilket inte indikerades vid akupunktur, kryoterapi och avslappning. Slutsats: Trots att resultatet indikerade en viss smärtlindrande effekt för vissa metoder så behövs mer forskning för att fastställa och implementera metoderna inom vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)