Att undervisa i svenska som andraspråk.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka om klasslärare, i år 1-3, arbetar medvetet med andraspråksutveckling, på tvåmångkulturella skolor i Göteborg, med olika stort antal flerspråkiga elever. Dessutom vill vi ta reda på vilkaantaganden som ligger till grund för lärarnas synsätt, förhållningssätt och arbetssätt.Frågeställningar:Vilken betydelse har språk för flerspråkiga elevers skolframgång?Vilka arbetssätt används för att utveckla ett andraspråk?Hur bedömer lärarna flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?Vilken syn har lärare på kulturell mångfald och föräldrasamverkan?Metod och material: Vi gjorde intervjuer i samtalsform med fyra klasslärare. Intervjuerna har bandats för attkunna uppnå bästa reliabilitet. I analysen har vi sammanfattat långa utlåtande till de viktigaste sammanhängande.Resultat: Språket har en avgörande betydelse för lyckad skolframgång. Det mest relevanta arbetssättet för attutveckla ett andraspråk är att använda barnböcker där det finns ett rikt inflöde och om man dessutom samtalar igrupper och med lärare, om de lästa böckerna. Det vill säga att språket används i meningsfulla sammanhang.Flera lärare är inblandade i bedömning av språk- och kunskapsutveckling, på grund av att lärarna inte harutbildning i svenska som andraspråk. Alla lärare har positiv syn på mångfalden och stor respekt för elevernasursprungliga kultur och föräldrar.Betydelse för läraryrket: Språket är det viktigaste redskapet vi har, om vi inte har språket har vi svårt för attgöra våra tankar och känslor synliga för andra, bli förstådda samt förstå andra. Allt fler flerspråkiga eleveruppnår inte mål för behörighet till nationella program i gymnasiet. Forskarna har kommit fram till att främstspråkliga faktorer ligger bakom deras misslyckande i skolan. Eleverna måste behärska svenska språket väl för attkunna använda det som tankeredskap vilket är nödvändigt för att lyckas i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)