Den svenska modellen i gungning : en kritisk textanalys av Socialdemokraternas invandringsdiskurs 2013 och 2017

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I studien granskas invandringsdiskursen i Sverige under en tid då högerextremism växer. Ett politiskt klimat som resulterat i ett hårdare språk och hårdare attityder mot flyktingar. Studien granskar förändringen i Socialdemokraternas språk vad gäller invandringsfrågan genom en undersökning av kongressprotokollen och de politiska riktlinjerna 2013 och 2017. Med hjälp av metodologiska verktyg, hämtade från den kritiska diskursanalysen, har jag kunnat identifiera en distinkt förändring av invandringsdiskursen. Förändringen i diskursen har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket säkerhetisering, ”Security, A New Framework for Analysis”. Analysen visar att diskursen har gått från att fokusera på individens säkerhet genom asylrätten som en mänsklig rättighet till att istället fokusera på den svenska välfärdsstatens säkerhet med betoning på mottagningssystemets kapacitet och hållbarhet. Det är möjligt att notera att en säkerhetisering av invandringsdiskursen redan har skett. Detta i och med de särskilda åtgärder som vidtogs och den tillfälliga lagstiftning som utarbetades hösten 2015 vilket resulterade i striktare asyllagar, temporära uppehållstillstånd, ID- och gränskontroller. Resultatet i den här studien visar att de extraordinära åtgärderna kunnat legitimeras genom en viss typ av språkbruk och språkanvändning där flyktingen framställs som ett säkerhetshot och den svenska välfärdsstaten som ett offer. De slutsatser som dragits utifrån studien tydliggör att hotbilden, där flyktingen framställs som ett hot, kvarstår i Socialdemokraternas invandringsdiskurs från 2017 där ett liknande språk används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)