Diskriminering av synliga minoriteter i polisiär verksamhet – ett utvidgat diskrimineringsförbuds möjligheter och begränsningar i att förhindra sådan diskriminering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker diskriminering av synliga minoriteter i polisiär verksamhet ur ett diskrimineringsrättsligt och polisrättsligt perspektiv. Utgångspunkten är den diskrimineringsrättsliga lagreform som presenteras i SOU 2016:87, nämligen införandet av ett generellt diskrimineringsförbud som täcker alla sfärer av offentligheten, inklusive polisens brottsbekämpande verksamhet. För att analysera huruvida ett sådant diskrimineringsförbud skulle vara ett verkningsfullt redskap i att motverka diskrimineringen av synliga minoriteter lyfter uppsatsen fram tre exempel på diskriminerande praktiker från polisens sida, hämtade från tidigare utredningar och forskning om diskriminering i polisiär verksamhet; stop and search-situationer, polisbrutalitet och over-policing. Dessa exempel diskuteras dels utifrån det nuvarande kunskapsläget om sådan diskriminerings förekomst i Sverige, dels utifrån de rättsliga ramarna för polisens brottsbekämpande verksamhet. Slutligen används vissa utomrättsliga perspektiv, hämtade från feministisk och postkolonial teoribildning samt forskning om polisens yrkeskultur, för att ur olika vinklar analysera ett generellt diskrimineringsförbuds möjligheter och begränsningar i att förhindra dessa typer av diskriminering. Undersökningen visar att de valda exemplen på diskriminerande praktiker i polisiär verksamhet till stor del möjliggörs av det handlings- och bedömningsutrymme som präglar polisens brottsbekämpande verksamhet och de informella normer som strukturerar polisens arbetssätt inom det rättsliga ramverkets gränser. Trots att polisen ofta saknar intention att diskriminera kan rutiner, etablerade arbetsmetoder och informell profilering baserad på stereotyper ge diskriminerande resultat, främst i att personer tillhörandes synliga minoriteter enligt dessa arbetssätt riskerar att i oproportionerligt hög grad utsättas för polisen misstänksamhet, kontroll och andra ingripande åtgärder. Det är uppsatsens slutsats att ett generellt diskrimineringsförbud endast i begränsad mån kan motverka dessa typer av diskriminering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)