Patienters upplevelser av att leva med bensår : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 40 000 personer beräknas vara drabbade av bensår i Sverige. Prevalensen av tillståndet förväntas öka i takt med att antalet äldre personer och personer med diabetes stiger. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. Metod: Denna litteraturöversikt bestod av elva originalartiklar utifrån sökningar i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats. En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes och innehållet presenterades som ett eget resultat i litteraturöversikten. Resultat: Att leva med bensår påverkade patientens liv på flera plan. Det kvalitativa resultatet visade på sex kategorier av patienters upplevelser av att leva med bensår; upplevelser av smärta och konsekvenser av smärta, upplevelser av bensåret, psykiska upplevelser, påverkad vardag, upplevelser av vårdpersonal och andra människor och upplevelser av stöd. Det kvantitativa resultatet redovisade att patienter med bensår upplevde sämre livskvalitet, minskade sociala relationer och socialt stöd samt fysiska och psykiska påverkningar. Patienter med bensår hade även sämre copingstrategier än personer utan bensår. Diskussion: Patienten bör stärkas och uppmuntras till att ta kontroll över sin situation. Sjuksköterskan kan använda sig av KASAM för att öka patientens känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta kan i sin tur förbättra patientens livskvalitet. Slutsats: Litteraturöversiktens resultat kan vara vägledning för sjuksköterskan vid rådgivning och stöttning av personer med bensår. Vidare forskning bör fokusera på orsaken till varför patienter med bensår är motvilliga till att ta smärtstillande läkemedel, effektiviteten av smärtstillande läkemedel av personer med bensår samt livskvalitet hos patienter med bensår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)