Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. Dock finns i dagsläget ingen systematisk litteraturgranskning som undersöker huruvida ökad EHAD har en förebyggande effekt för ljumskbesvär, därför är det relevant att undersöka om det finns ett samband för detta. Syfte: Syftet med litteraturgranskningen var att kartlägga kunskapsläget gällande effekten av träning för höftadduktorer avseende excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare. Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, SportDiscus, Cochrane Library och CINAHL. Efter sökningen inkluderades åtta stycken studier, ytterligare en studie inkluderades efter en sekundärgranskning. Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av PEDro skalan och The Quality Assessment Tool for Qualitative Studies (QATQS). Resultat: Sex studier visade att excentrisk träning för höftadduktorerna resulterade i ökad EHAD, varav fyra av dessa presenterade en signifikant ökning jämfört med kontrollgruppen- och två i interventionsgruppen. Tre studier visade att preventiv excentrisk träning för höftadduktorerna resulterade i reducerad förekomst av ljumskbesvär hos fotbollsspelare, varav två av dessa presenterade en signifikant reducerad förekomst av ljumskbesvär jämfört med kontrollgruppen. Konklusion: Excentrisk träning för höftadduktorer leder till ökad excentrisk muskelstyrka i höftadduktorer samt bidrar till reducerad förekomst av ljumskbesvär hos fotbollsspelare. Det saknas enskilda studier som mäter båda utfallen samtidigt, därför bör framtida forskning undersöka om ökad excentrisk muskelstyrka i höftadduktorer och reducerad skadeförekomst har ett samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)