Forskningskommunikation i bloggar Bloggen som kommunikations- och självpresentationsplattform för svenska forskare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Titel: Forskningskommunikation i bloggar - Bloggen som kommunikations- ochsjälvpresentationsplattform för svenska forskareFörfattare: Maike Mohlin och Malin ArosiltaUppdragsgivare: SOM-institutet, Forskningsinstitut för samhälle, opinion och mediervid Göteborgs UniversitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen förjournalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.Termin: Höstterminen 2011Handledare: Malin SveningssonSidantal/Ord: 28 sidor / 11144 ordSyfte: Att undersöka hur innehållet i svenska forskarbloggar inom samhällsvetenskapser ut och att undersöka hur forskare använder bloggmediet i sin självpresentation.Metod: Kvalitativ innehållsanalys av forskarbloggar med hjälp av Ethnographic Content Analysis (ECA).Material: Tolv svenska forskarbloggar inom samhällsvetenskap vars innehåll analyserasmed hjälp av en ECA-matris.Huvudresultat: I denna uppsats kom vi fram till att forskningskommunikation viabloggar kan vara ett sätt att uppfylla tredje uppgiftens krav på att förmedla och spridainformation om forskning till allmänheten. För att göra det enklare för den bredaallmänheten att ta till sig forskningsinformationen så bör forskarna använda sig av ett enklare språk än i de traditionella forskningspubliceringskanalerna där språkbruket är högtravande och akademiskt. Vill man skapa kommunikation med sina läsare bör också bloggförfattaren regelbundet uppdatera bloggen med nya, färska inlägg och framförallt också bemöta eventuella kommentarer på ett sakligt och professionellt sätt. Genom att vara aktiv i diskussionen med sina läsare kan forskaren påverka den image som allmänheten har om denne. Vidare anser vi att forskarens image påverkas av allt somförmedlas genom bloggen, till exempel innehåll, språk och stil, design och bloggroll.Därför är det viktigt för avsändaren av bloggen att vara medveten om vilken bild somdennes olika val kring bloggens utformning kan förmedla utåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)