Att förhindra onödigt lidande : Sjuksköterskors erfarenheter av trycksårspreventionsarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och kan uppstå när huden utsätts för tryck/friktion under längre tid utan att avlasta den. Äldre patienter löper större risk för att drabbas, bland annat på grund av nedsatt rörelseförmåga eller multisjukdomstillstånd. Trycksår anses vara en vårdskada som sjuksköterskor bör förebygga genom att sätta in lämpliga åtgärder. Syfte: Är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vid trycksårspreventionsarbete hos äldre på sjukhus och äldreboende. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes med analys av elva vetenskapliga artiklar.  Resultat: Visade på att bristfällig kunskap om trycksårsprevention, begränsad kliniska kompetenser och organisationens förutsättningar, som rutiner och bemanning, upplevs utgöra ett hinder för preventionsarbetet. Däremot finns möjligheter att arbeta preventivt som är att leda och samarbete i vårdteamet och att samarbeta med patient och anhöriga. Detta kan bidra till framgångsrikt trycksårs förebyggande arbete. Slutsats: Trycksår är ett onödigt lidande som kan förebyggas, om sjuksköterskor kan utöka sin kunskap, arbeta evidensbaserat, arbeta på ett effektivt sätt i sitt team, involvera patienter i vården och få stöd av organisationen. Sjuksköterskor har då förutsättningar för att möjliggöra det trycksårs förbyggande arbetet, som i sin tur kan minska patienternas lidande, vårdtyngden och kostnaden för sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)