Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. Detta genom att studera hur styrningen uppfattas bland styrelserepresentanter och förbundschefer vid de två samordningsförbunden.Teori: Studien är inspirerad av teorier avseende hybridorganisationer, där hybriditeten operationaliseras och analyseras teoretiskt med utgångspunkt från hur den uppfattade styrningen förhåller sig till Jan Kooimans (2003) konceptualisering av tre ideala styrformer (hierarkisk styrning, samverkansstyrning och självstyrning).Metod: Studien är av en jämförande fallstudiedesign där studiens datamaterial samlats in med hjälp av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer samt genom interna och externa styrdokument.Resultat: Studien visar att vid de två samordningsförbunden som studerats råder en samstämmighet avseende den externa och interna styrningen. I likhet med samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion visar studien att styrningen förhåller sig mellan olika ideal. Studien visar att kombinationen av styrande egenskaper i enighet med det samverkansstyrda och hierarkiska idealen bidrar till att samordningsförbundet ges autonoma samt styrande egenskaper. Detta visar sig bidra till att stabilisera och förpliktigar för detta horisontella uppdrag, att parera för gränsöverskridande utmaningar. Men förutsätter att samordningsförbundet har tillräckligt med resurser (ekonomi, tid och kunskap) att hantera den autonomi de blivit tilldelad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)