Bildning, samhälle och ideologi : En kunskapssociologisk studie av sockenbibliotek ochstudiecirkelbibliotek i Vindeln, 1909-1936

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Magnus Kronlund; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av tre lokala bibliotek, Degerfors sockenbibliotek, ett studiecirkelbibliotek tillhörande IOGT-logen Vindelns hopp, samt ABF-biblioteket i Granö, i nuvarande Vindelns kommun vid 1900-talets första decennier och deras bokbestånd sett i ljuset av den sociala och historiska kontext som de befann sig i. I denna kontext ingår de olika ideologier och diskurser som präglade de olika bibliotekstyper som de tre biblioteken representerade, men också de lokala förhållandena. Uppsatsens frågeställningar är: hur såg den sociala och historiska kontexten ut på ett nationellt plan? Hur såg den regionala och lokala kontexten ut? Och slutligen hur avspeglas dessa förhållanden i de tre undersökta bibliotekens bokbestånd? De tre biblioteken var lokaliserade i Vindelns kommun, tidigare Degerfors socken, i Västerbottens inland. De olika bibliotekstyperna som biblioteken representerar är sockenbiblioteket samt två former av studiecirkelbibliotek; det ena drivs av IOGT som är en del av nykterhetsrörelsen och det andra drivs av ABF, som är en del av arbetarrörelsen. Uppsatsens teori och metod har en grund i kunskapssociologi, hermeneutik och diskursanalys. Det visar sig att dessa bibliotekstyper var för sig är något splittrade vad gäller ideologiskt innehåll, men att det går att urskilja olika diskurser om bildning, samhälle och ideologi som är representerade i olika grad och på olika sätt i de olika biblioteken. De lokala förhållandena skiljer sig både från de nationella och de regionala i Umeå och Holmsund främst på det sättet att det perifera läget gör att utvecklingen kommit senare. Bokbestånden och utlåningen i biblioteken avspeglar på många sätt både de ideologiska riktningar och diskurser som tidigare påvisats, samt i viss mån också de lokala förhållanden som funnits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)