Finns det ett samband mellan vitamin D-status och atopiskt eksem?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Syftet med arbetet var att uppdatera evidensläget avseende sambandet mellan vitamin D och atopiskt eksem. Hypotesen som prövas är ”Hög vitamin D-nivå i blodserum är negativt korrelerad med utveckling av atopiskt eksem”. Uppsatsen utgår från en metaanalys med samma frågeställning som publicerades 2016 av Kim et al. I denna metaanalys kunde en korrelation påvisas. Sedan Kim et alpublicerades har flera studier som behandlar korrelationen mellan vitamin D och atopiskt eksem publicerats. Detta arbete är en litteraturstudie innehållande sju vetenskapliga artiklar som behandlar just ämnet atopiskt eksem och vitamin D. Artiklarna som används är publicerade efter maj 2015, detta för att enbart inkludera nya artiklar. Resultatet visar att två av sju artiklar stödjer arbetets hypotes att det finns en korrelation mellan vitamin D och atopiskt eksem. Slutsatsen är att arbetets hypotes inte kan styrkas genom denna litteraturstudie: det verkar inte finnas en korrelation mellan vitamin D och atopiskt eksem. Resultatet är därmed inte detsamma som i Kim et alsom publicerades 2016 med samma frågeställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)