Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter : En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. En sammanställning av vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnet publicerade mellan år 2003 och 2018, med majoriteten publicerade efter 2010, har använts för att kunna besvara våra frågeställningar. Resultatet i studien visar att det finns flera positiva aspekter av digitalt skrivande. Elever anser dels att de kan skriva och använda svårare ord om datorn har ordbehandlingsprogram, dels att de obehindrat kan ändra i sina texter och dels att det är roligare att skriva digitalt. Samtidigt visar några studier negativa effekter som att vissa elever enbart förlitar sig på ordbehandlingsprogram som finns i digitala verktyg och därför inte lär sig att stava vissa ord vilket skapar en risk för framtida skriv- och stavningssvårigheter. Digitalt skrivande har visat sig vara mycket användbart och motiverande för elever samtidigt som det måste balanseras med skrivande för hand i undervisningen för att de negativa aspekter som framkommit inte ska ta över och påverka elevers skrivutveckling negativt i slutändan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)