Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: AbstractSyftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. Som hjälp för att besvara vårt syfte kommer följande tre frågeställningar att besvaras, Hur kan begreppen jämställdhet och digitalisering utgöra en del i förskolans undervisning enligt Skolverket? På vilket sätt kan digitala verktyg öka barns möjlighet till jämställdhet enligt Skolverket? och Vilka normer förmedlar Skolverkets webbutbildning via texter och filmer? Studien är en kvalitativ textanalys med en tolkande och abduktiv ansats bestående av två analysmodeller, dokumentär forskning och den hermeneutiska cirkeln. Studien utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv samt begreppen jämställdhet och digitalisering. Urvalet består av de vetenskapliga artiklar, filmer och animationer som Skolverkets webbutbildning innehåller. Utifrån studiens syfte och frågeställningar visar resultatet på att webbutbildningen erbjuder en adekvat utbildning, där pedagoger ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring digitalisering och jämställdhet ur ett normkritiskt perspektiv. Skolverket menar att förskolan utgör en betydelsefull del genom att kompensera de hem som av en eller annan anledning är socioekonomiskt utsatta för att minska den sociala klyftan. I relation till studiens resultat utgör förskolan en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen. Skolverket vill förmedla normer i relation till läroplanens skrivelser, däremot tolkar vi det som att webbutbildningens filmer, bilder och animeringar inte förhåller sig till att utmana normer. Nyckelord: Digitalisering, förskola, jämställdhet, kunskapsutbildning och normer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)