Enhet vs mångfald i enandet av Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sedan en europeisk identitet först nämndes i 1973 års ”Declaration on European identity” har många symboler och begrepp myntats för att försöka definiera och tillkännage något unikt europeiskt, EU-medborgarskapet som det mest konkreta exemplet på europeisk enhetlighet. Den här uppsatsen analyserar särskilt hur denna utveckling har sett ut i tre dokument publicerade inom EU och med liknande syften: att driva på integration och sammanhållning. Genom att analysera dem utifrån en pluralistisk mångfalds- respektive partikularistisk enhetsdiskurs tydliggörs EU:s identitetsdiskurs. Vilka värden har kopplats till det europeiska över tid? Samtliga dokument hänvisar, med olika mycket betoning, på pluralistiska såväl som partikularistiska värden som grund för en europeisk identitet. Vissa attribut återkommer i definieringen av Europa, även om dessa inte är explicit europeiska, medan förhållningssättet till en europeisk kultur förändrats markant. Fortsättningsvis vore det intressant att studera vad definieringen och begränsningen av det europeiska i EU:s diskurs har för konsekvenser. Hur påverkar de mål och kriterier som definieras i ”Europe for citizens programme”, ett av dokumenten som analyseras i denna studie, utformning och innehåll av de projekt som söker finansiering?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)