Bokläsning i förskolan, merän bara läsvila?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Erika Andrén; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att pedagoger läser tillsammans med barnen sker varje dag. Men denna aktivitet är sällan något som det reflekteras över. Tidigare forskning visar att bokläsning i förskolan ofta används i syfte att barnen ska vila eller inte störa de yngre barnen som sover. Läsningen bör istället ses som en aktivitet med huvudsyfte att barnen ska utvecklas och lära. Syftet med detta examensarbete är att belysa bokläsningens betydelse i förskolans verksamhet. Resultatet visar likväl som tidigare forskning, bland annat att bokläsningen som aktivitet oftast sker vid läsvila. Vidare visar även resultatet att det skiljer sig hur förskollärare arbetar med bokläsning samt utformas läsmiljöerna olika i förskolornas verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)