Barn med autism : Fyra föräldrars upplevelser kring resurs och särskilt stöd för sitt barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att kartlägga hur föräldrar till barn med autism kan påverka att deras barn får resurs på förskolan samt öka förståelsen för hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med autism. Studien bygger på fyra kvalitativa intervjuer med föräldrar vars barn är inom autismspektrumtillståndet (AST). Resultat visar att det krävs mycket av föräldrarna för att barnet ska få rätt stöd, framförallt tar det väldigt mycket tid att planera och gå på möten vilket går ut över föräldrarnas jobb. Föräldrarna beklagade sig även över den autismkompetens resurspersonen saknar. Barnen i studien fick resurs innan diagnostiseringen stod klar men trots resurs anser föräldrarna att barnen inte får tillräckligt stöd. Materialet är analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då samhället bygger på sociala interaktioner med varandra. Föräldrarna har liknande känslor av att ha ett barn med autism. Slutsatsen av studien är att det krävs mycket tid av föräldrarna och förskolan fungerar inte alltid som en inkluderande miljö. Mer autismkompetens behövs för att förskolan ska bli en miljö för alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)