Jag mår fysiskt bra, därför mår jag bra. : Upplevelse av unga fysioterapeutstudenters kroppsuppfattning kopplat till Instagram - En intervjustudie ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sociala medier blir bara större och större. En av de största plattformarna är Instagram. I dagens samhälle exponeras vi ständigt av andras utseende och ger därmed en enklare tillgänglighet till att jämföra oss med dagens kroppsideal. Likväl som vi påverkas negativt kan även sociala medier ge motivation. Fysioterapi är en behandlingsmetod vid störd kroppsuppfattning. Det är viktigt att ha den biopsykosociala modellen i beaktning vid behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva hur unga fysioterapeutstudenter upplever att Instagram påverkar deras kroppsuppfattning. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad guide. De fem informanterna bestod av unga fysioterapeutstudenter på Luleå Tekniska Universitet och inkluderades genom ett bekvämlighetsurval via Facebook. Intervjuerna var individuella och skedde via den digitala mötesplatsen Zoom. Dataanalysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre stycken huvudkategorier: Instagrams påverkan på kroppen och utseendet, Insikt om Instagrams påverkan och Instagrams psykiska påverkan. Konklusion: Instagram påverkar unga fysioterapeutstudenter både positivt och negativt. Det kan handla om allt ifrån att jämföra sin kropp, till att uppleva hets, eller motivation till träning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)